Polityka prywatności i klauzula informacyjna

Polityka Prywatności i klauzula informacyjna

Opieka dorosłych

1Klauzula informacyjna
W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest: Lekarz Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, NIP: 7773352584 REGON: 384105247, z siedzibą pod adresem ul. Agrestowa 3, 62-070 Dąbrowa;

2. Może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem pod adresem poradni lekarskiej: Lekarz Med sp z o.o. sp.k., ul. Szafirowa 1A, 62-070 Dąbrowa lub pod numerem telefonu: +48 510 963 049 oraz pod adresem e-mail: biuro@centrumdabrowa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia profilaktyki zdrowotnej, opieki zdrowotnej, leczenia, zabezpieczenia społecznego, diagnozy medycznej lub świadczeniem innych usług medycznych, w tym medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej;

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jakimi są m.in. pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane genetyczne, biometryczne oraz dane dotyczące zdrowia lub seksualności odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO;

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, a zatem odmowa podania danych osobowych skutkować będzie odmową świadczenia usług medycznych;

6. W celu usprawnienia kontaktu może Pan/Pani również podać nam dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres e-mail. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń usług medycznych, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych usług przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Pana/Pani danych. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, a także w zakresie niezbędnym do realizacji usług na rzecz Administratora podmiotom przetwarzającym (np. usługi informatyczne);

8. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa - ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w celach archiwizacji lub dochodzenia roszczeń a także obroną przed dochodzeniem roszczeń, do czasu upływu ustawowego okresu przedawnienia tych uprawnień;

9. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt z Administratorem;

10. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało z treści usług świadczonych na rzecz Administratora przez osoby trzecie, w szczególności usług związanych z systemami informatycznymi i ich utrzymaniem;

11. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania;

12. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Telefon: 22 860 70 86.

2Polityka Prywatności
Lekarz Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, NIP: 7773352584 REGON: 384105247, z siedzibą pod adresem ul. Agrestowa 3, 62-070 Dąbrowa
Poradnia Lekarska Lekarz Med sp z o.o. sp.k., ul. Szafirowa 1A, 62-070 Dąbrowa numer telefonu: +48 510 963 049 e-mail: biuro@centrumdabrowa.pl,
Wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności mają na celu wyjaśnić, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Lekarz Med w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Lekarz Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, NIP: 7773352584 REGON: 384105247, z siedzibą pod adresem ul. Agrestowa 3, 62-070 Dąbrowa (dalej jako Lekarz Med lub ADO – administrator danych osobowych).

Nasza poradnia lekarska jest zlokalizowana pod adresem: ul. Szafirowa 1A, 62-070 Dąbrowa

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Adres siedziby Lekarz Med. Sp. z o.o. sp.k - ul. Agrestowa 3, 62-070 Dąbrowa Adres poradni lekarskiej: ul. Szafirowa 1A, 62-070 Dąbrowa
numer telefonu: +48 510 963 049
e-mail: biuro@centrumdabrowa.pl

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA Lekarz Med?

Lekarz Med zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością podstawową, tj. świadczenie usług medycznych.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA Lekarz Med?

Lekarz Med zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Lekarz Med może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez Lekarz Med usług medycznych.

ŹRÓDŁO POZOSYKIWANIA PAŃSTWA DANYCH

W większości dane osobowe pozyskiwane są od Państwa (od osoby której dane dotyczą) lub od osoby przez Państwa upoważnionej. W sytuacji, w której Pacjent korzysta z usług medycznych w ramach pakietu medycznego udostępnianego przez pracodawcę (medycyna pracy), Państwa pracodawca przekazuje nam Państwa dane.

Jeśli są Państwo osobą najbliższą Pacjenta możemy pozyskiwać od naszego Pacjenta Państwa dane jako osoby upoważnionej w celu udostępnienia o stanie zdrowia Pacjenta lub dokumentacji medycznej.

ADO może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku ze świadczonymi przez nas usługami medycznymi: udzielaniem świadczeń zdrowotnych, także z zakresu medycyny pracy i oceny zdolności do pracy, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej, realizacja umów na świadczenie usług medycznych. Ponadto zapewniamy świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Państwa dane są przetwarzane z uwagi na ciążący na administratorze prawny obowiązek, na podstawie i w granicach przepisów prawa, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit b lub c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO, w związku z przepisami ustawy ustawy o działalności leczniczej ( w szczególności art. 3 ust. 1) oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w szczególności art. 24 i 26) i przepisami rozporządzeń wykonawczych, przepisami ustawy o systemie ochrony zdrowia (w szczególności art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1), ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (w szczególności art. 54), a także przepisami prawa pracy, w tym ustawy o służbie medycyny pracy (w szczególności art. 6, 11 i 12).

Państwa dane możemy przetwarzać również w innych celach niż związane z podstawową działalnością, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego, w związku z ochroną interesów w celu obrony naszych praw i dochodzeniem roszczeń, czy też prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Przetwarzanie Państwa danych w tych celach jest usprawiedliwione prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych (o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także przepisy prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.

Jeśli jesteście Państwo naszymi kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami albo ich przedstawicielami, Państwa dane przetwarzamy w celu działań podejmowanych przed zawarciem umowy na Państwa żądanie, zawarcia i realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy podatkowe i ustawy o rachunkowości), a także ochrony naszych praw i dochodzenia roszczeń, a więc na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z med. 6 ust. 1 lit. f RODO.

JAK DŁUGO LEKARZ MED BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dane naszych Pacjentów, którym utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Dane Państwa jako naszych kontrahentów przechowujemy przez okres obowiązywania umowy, a w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
Państwa dane osobowe (wizerunek) przetwarzane w związku z zastosowaniem monitoringu wizyjnego przy wejściu do poradni medycznej, przetwarzamy do czasu nadpisania danych przez urządzenie monitorującej, tj. 2 tygodnie.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody na przetwarzanie danych w innych celach niż wskazane powyżej, przetwarzamy Państwa dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.
Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane, niszczone lub poddawane anonimizacji.

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE?

W ramach korzystania z usług medycznych Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarz Med.
W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.
Jeśli jesteście Państwo naszym kontrahentem podanie przez Państwa danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
1. pracownicy i współpracownicy Lekarz Med upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Lekarz Med oraz na podstawie przepisów prawa w zakresie w jakim dane przetwarza Państwa lekarz;

2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;

3. podmioty, którym Lekarz Med powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
1) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
2) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Lekarz Med działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
3) zleceniodawcy, z którymi Lekarz Med zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
4) inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;
z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

Z uwagi na to, że Lekarz Med Korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną, np. pomiędzy Lekarz Med a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ Lekarz Med?

W związku z przetwarzaniem przez Lekarz Med Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Lekarz Med umożliwia kontakt:
1. za pomocą e-mail: biuro@centrumdabrowa.pl;
2. drogą pocztową: ul. Szafirowa 1A, 62-070 Dąbrowa

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Lekarz Med naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Mogą Państwo wycofać zgodę:
1. za pomocą e-mail: biuro@centrumdabrowa.pl;
2. drogą pocztową: ul. Szafirowa 1A, 62-070 Dąbrowa

CZY WOBEC PAŃSTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU
Dodatkowo Lekarz Med informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:
1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu Lekarz Med nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Lekarz Med stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Lekarz Med zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.