Poradnia Medycyny Pracy

1Cennik badania z zakresu medycyny pracy (kliknij aby rozwinąć)
Lp.Rodzaj badania lekarskiego z zakresu medycyny pracyCena brutto
1.Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia
o zdolności do pracy (badanie wstępne, okresowe, kontrolne)
90
2.Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla
celów sanitarno-epidemiologicznych
60
4.Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy i dla celów sanitarno-epidemiologicznych
w czasie jednej wizyty
120
5.Badanie laryngologiczne wykonane przez lekarza medycyny pracy w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia o zdolności do pracy40
6.Badanie okulistyczne wykonane przez lekarza medycyny pracy w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia o zdolności do pracy40
7.Badanie neurologiczne wykonane przez lekarza medycyny pracy w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia o zdolności do pracy40
8.Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem kolejnego orzeczenia o zdolności do pracy na podstawie skierowania od więcej niż jednego pracodawcy40
9.Konsultacja okulistyczna85
10.Konsultacja laryngologiczna85
11.Konsultacja neurologiczna85
12.Udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP ( za godzinę pracy)250
13.Wizytacja stanowisk pracy ( za godzinę pracy)250
14.Badanie lekarza medycyny pracy w związku z postępowaniem w kierunku choroby zawodowej120
15.Badanie lekarskie nauczyciela w celu orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (badania konsultacyjne i diagnostyczne ze wskazań wg cennika)120
16..Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (badania konsultacyjne i diagnostyczne ze wskazań wg cennika)80
17.Badania lekarskie marynarzy - świadectwo zdrowia marynarzy zgodnie z wytycznymi w zakresie badań lekarskich marynarzy ILO/IMO/JMS/2011/12 , pracownika żeglugi śródlądowej (badania konsultacyjne i diagnostyczne ze wskazań wg cennika)120
18.Badanie lekarskie kandydata do objęcia urzędu komornika120
Badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są na podstawie skierowania od pracodawcy
Jeśli chcesz wykonać badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) musisz posiadać ,,Zaświadczenie lekarskie’’ o zakończeniu leczenia przez prowadzącego lekarza.
Jeśli nosisz okulary lub soczewki na badania profilaktyczne zabierz ze sobą:
- okulary lub odpis z aktualnych szkieł, które nosisz
- w przypadku soczewek - własny płyn i pojemnik, umożliwiający zdjęcie soczewek na czas badania
Jeśli jesteś rencistą, musisz posiadać ,,Zaświadczenie lekarskie’’ (od lekarza rodzinnego lub specjalisty) informujące z powodu jakich schorzeń zostało wydane orzeczenie o rencie lub dokumentację medyczną dotyczące schorzenia warunkującego rentę.
Jeśli jesteś osobą posiadającą stopień niepełnosprawności zabierz ze sobą orzeczenie o niepełnosprawności oraz aktualną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia na podstawie którego wydane zostało orzeczenie o niepełnosprawności.

Wykonujemy następujące badania:

1Badania profilaktyczne
  • Wstępne - przed zatrudnieniem na danym stanowisku, po zmianie stanowiska, a także wtedy, gdy wystąpią nowe czynniki szkodliwe dla zdrowia.
  • Okresowe - u osób pracujących na danym stanowisku, którym wygasa ważność dotychczasowego orzeczenia.
  • Kontrolne - przed ponownym podjęciem pracy, obowiązkowo u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.
2Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych z możliwością przeprowadzenia badań w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych („książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych”).
3Badania kierowców
  • Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami.
  • Badania kierowców ubiegających się o przedłużenie ważności prawa jazdy.
  • Badania kierowców ubiegających się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne lub o przedłużenie ważności dokumentu.
  • Badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów do tych zawodów.
  • Badania lekarskie pracowników kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych (niepodlegających ustawie o transporcie drogowym).
4Badania kandydatów do szkół, badania uczniów i pracowników młodocianych
Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.
5Badania marynarzy
  • Świadectwo zdrowia marynarzy - zgodnie z wytycznymi w zakresie badań lekarskich marynarzy ILO/IMO/JMS/2011/12.
  • Świadectwo zdrowia dla pracownika żeglugi śródlądowej.
Dodatkowo oferujemy udział lekarza na posiedzenia komisji BHP oraz wizytację stanowisk przez lekarza specjalistę medycyny pracy.

Wzory dokumentów do pobrania:

Od 1 kwietnia 2015 w związku ze zmianą przepisów Kodeksu pracy obowiązuje oficjalny wzór druku skierowania na badania profilaktyczne pracowników. Wzór skierowania na badanie profilaktyczne dla pracodawcy
Wzór skierowania na własny wniosek
Wzór skierowania na badanie sanitarno-epidemiologiczne dla Pracodawcy
Oświadczenie stanu zdrowia kierowcy